ITVK Tatabánya Bt.

ITVK Tatabánya Bt.

Irodagéptechnikai, Pénztárgéptechnikai
Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság

Főoldal Kosár

hivatalos forgalmazó és
szakszerviz

Hírlevél
Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön legújabb akcióinkról, híreinkről, pénztárgépekkel kapcsolatos NAV előírásokról.
Facebook Sharpnet Eatwithme

2011. december 16.

NAV közlemény pénztárgépeket érintő, 12.01.01-től hatályos ÁFA átállítással kapcsolatos feladatokról

NAV közlemény pénztárgépeket érintő, 12.01.01-től hatályos ÁFA átállítással kapcsolatos feladatokról

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény (továbbiakban: Törvény) 118. §-a alapján az általános forgalmi adó 25 %-os mértéke 2012. január 1-től 27 %-ra módosul.

A Törvény 119. §-a meghatározza az egyszerűsített adattartalmú számlában kötelezően feltüntetésre kerülő, a felszámított adómértéknek megfelelő azon százalékértékeket, amely az adót is tartalmazó árból az áthárított adó összegének meghatározásához szükséges.
Ez a százalékérték a 27 %-os felszámított adómértéknél 21,26 %.

Az adómérték változása érinti a pénztárgépek és taxaméterek működését, ezért a Törvény 130. § (5), (6) bekezdései meghatározzák az ezzel kapcsolatos kötelezettségeket az alábbiak szerint:

„(5) Az általános forgalmiadó-mértékváltozás miatt a gépi nyugta- és/vagy számlaadásra szolgáló pénztárgépet és taxamétert legkésőbb 2012. február 29. napjáig az arra jogosított szervizzel át kell állítatni.

(6) az (5) bekezdésben említett átállításig

a) a gépi nyugtaadásra szolgáló taxamétert és

b) az általános forgalmi adó nyugtán való feltüntetésére vagy számlakiállításra is alkalmas pénztárgépet használó, nyugta-, illetőleg számlakibocsátási kötelezettségének kézi kibocsátású nyugtával, számlával tesz eleget.”

A fenti követelmények teljesítése érdekében, azokkal összefüggésben a pénztárgépet, taxamétert használó adóalanyoknak és az átállítást végző szervizeknek az alábbiakban részletezettek szerint kell eljárnia.

I. ÁFA mérték átállítás

1. Pénztárgépek

1.1. Az új áfa-csoportonkénti forgalmi gyűjtőket 2012. február 29-ig valamennyi, arra alkalmas pénztárgépen a következők szerint kell kialakítani.

Régi áfa gyűjtők:
A) 5%
B) 18%
C) 25%
D) AJT (Adójegyes)
E) TAM (Tárgyi adómentes)


Új áfa gyűjtők:
) 5%
B) 18%
C) 27%
D) AJT (Adójegyes)
E) TAM (Tárgyi adómentes)


A csak bizonyos áfa mértékű termékeket értékesítő, vagy az általánostól eltérő adózást választó (alanyi adómentes, egyszerűsített vállalkozói adó, különbözet szerinti, áfa körön kívüli) felhasználók esetében, valamint azon pénztárgépeken is, amelyeken üzembe helyezéskor - helytelenül – a korábbi gyűjtőknek megfelelő beállításokat nem végezték el, vagy korábban az átállításokat nem hajtották végre, az új gyűjtőket szintén létre kell hozni.

Amennyiben a pénztárgép nem képes kezelni valamennyi gyűjtőt, úgy fentieket értelemszerűen annyi gyűjtőre kell alkalmazni, amennyire a készülék még alkalmas.

A szerviznek az adómemóriát ki kell íratni a 2011. január 1-től 2011. december 31-ig, valamint a 2012. január 1. és az átállítás végrehajtásának napja közötti időszakra vonatkozóan is. Ez utóbbi alól kivételt képeznek azok a pénztárgépek, melyek adómemória listáján a napi forgalmi adatok áfa mértékenként részletezve vannak.

A 2011-es évre vonatkozó adómemória kiíratással teljesül a 24/1995. (XI.22.) PM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7. § (5) bekezdésében előírt év végi adómemória kiíratási kötelezettség. A kiíratásra vonatkozó részletes előírásokat a NAV külön közleményben szabályozza.

A kiíratott forgalmi adatokat, valamint az áfa adómérték átállítás tényét a szerviznek a pénztárgépnaplóban regisztrálnia, az adómemória listát a pénztárgépnaplóhoz mellékelnie kell.

Az adómemória kiíratás eredményeként rögzítésre kerülnek a 2012. január 1-től érvényes új adómértékhez tartozó forgalmi értékek meghatározásához szükséges nyitó adatok.

1.2. Az általános forgalmi adó kezelését, nyilvántartását, a bizonylatokon az áfa adómértékek

megjelenítését a pénztárgépek – típustól, engedélyezési időponttól függően – különböző módon végzik, ezért az egyes készülék csoportok átállításánál eltérő feladatokat kell végrehajtani. A pénztárgépek – átállítás szempontjából való - kategóriába sorolása az alapján határozható meg, hogy az adómérték a nyugtán, napi forgalmi jelentésen, adómemória listán megjelenik-e.

a) A nyugtán, napi forgalmi jelentésen, adómemória listán az áfa mértéke nem jelenik meg
• Ezen pénztárgépeknél az 1.1 pont szerint kell a szerviznek az áfa gyűjtőket, azok megnevezéseit beállítani.
• Amennyiben a pénztárgép nem programozható úgy, hogy az áfa mértékeknek megfelelő forgalom a napi forgalmi jelentésen vagy az adómemória listán megjeleníthető legyen − arra alkalmatlan −, úgy az árucsoport gyűjtőket kell a fentiek szerint kijelölni és a 2012. január 1. utáni áfa mértékeknek megfelelő forgalmakat a kötelezően kiírt nyitó forgalmi adatok figyelembe vételével meghatározni. A gyűjtő kijelölést a szerviznek a pénztárgépnaplóban regisztrálnia kell és a II. pontban előírtak szerint a NAV részére CD-n küldendő tájékoztatóban a „Megjegyzés” oszlopban külön jeleznie kell.
• Ezen pénztárgépek az átállítás végrehajtásáig is használhatóak.


b) A nyugtán az áfa mértékek szerinti összesítő adatok kiírásra kerülnek (a nyugtán feltüntetésre kerülnek az áfa mértékeknek megfelelő gyűjtött adatok. Ez nem vonatkozik a tételsoroknál kiírt "A", "B", "C" jelölésekre.)

Ezen pénztárgépek az átállításig nem használhatók, a nyugtaadási kötelezettséget kézi nyugta kibocsátásával kell teljesíteni. Az átállítás végrehajtása után azonban az addig teljesített forgalmakat a Rendelet 7. § (6) bekezdése értelmében egy összegben a pénztárgépben rögzíteni kell. (Amennyiben a nyugtán feltüntetett áfa mértékeknek megfelelő adatok kiíratását 2011. 12. 31-ig a nyugtán letiltják, akkor a pénztárgépek az 1.2.c) pontban leírtak szerint használhatók.

c) A nyugta nem tartalmaz áfa mérték szerinti összesítő adatokat, de a napi forgalmi jelentés, adómemória lista bizonylatokon az áfa mértékek kiírásra kerülnek

Ezen pénztárgépek az átállítás végrehajtásáig is használhatók azzal a feltétellel, hogy az általános forgalmi adó kiszámításánál, az adózási kötelezettségek teljesítésénél az adómemória adatai listán és a napi forgalmi jelentésen feltüntetett áfa mérték helyett az új áfa mértéket kell figyelembe venni.

1.3. Azok a pénztárgépek vagy pénztárgép rendszerek, amelyek számla adására is alkalmasak, e bizonylatokat csak az átállítás elvégzése után bocsáthatnak ki, az adózónak addig kézi kibocsátású számlát kell kiállítania.

1.4. Az általánostól eltérő adózást (alanyi adómentes, egyszerűsített vállalkozói adó, különbözet szerinti, áfa körön kívüli) választó adóalanyok az átállított pénztárgépeket a rájuk vonatkozó speciális előírások szerint használhatják. Mivel ebben az esetben az áfa mértékenkénti forgalom elkülönítésre a pénztárgépben nincs szükség, a pénztárgép „TAM” gyűjtőjét jelölhetik ki és használhatják a forgalom gyűjtésére. A gyűjtő megnevezése az alábbi legyen:

- „AAM” Alanyi adómentes gyűjtő

- „EVA” Egyszerűsített vállalkozói adó gyűjtő

- „KUL” Különbözet szerinti adózás gyűjtője

- „AKK” Áfa körön kívüli adózás gyűjtője

A gyűjtő kijelölést a szerviznek a pénztárgépnaplóban regisztrálnia kell és a II. pontban előírtak szerint a NAV részére CD-n küldendő tájékoztatóban a „Megjegyzés” oszlopban külön jeleznie kell.

1.5. Az euró bevezetésével összefüggő követelményeket teljesítő pénztárgépek − amelyek az Adó és Ellenőrzési Értesítő 2006. évi 1-2. számában megjelent közlemény előírásai szerint kerültek forgalomba − már képesek az áfa mértékek változásának előre programozására, ezért a programozott-átállítás után előállított bizonylatok már a pontos forgalmi adatokat tartalmazzák.

1.6. A pénztárgépek átállítását az új általános forgalmi adó mértékekre, ill. az adómemória kiíratást a raktáron lévő, működőképes gépekre is el kell végezni.

1.7. Az idényjelleggel működő pénztárgépek esetében - külön kérelem nélkül - a fenti átállítási határidő az első nyitási napig meghosszabbítható.

2. Taxaméterek

Azoknak a személytaxi fuvarozó vállalkozóknak/vállalkozásoknak, akiknek a taxaméterükön az áfa mérték beállításra került, a 25%-os áfa mértéket szintén át kell állítani az új, 27 %-os mértékre.

A szerviznek az áfa mérték átállítás tényét a taxaméternaplóban is regisztrálni kell az adómemória adataival együtt.

Amennyiben az áfa mérték változás miatti átállítás csak az engedélyezett program módosításával együtt valósítható meg, úgy az átállítást el kell végezni, de a módosítást a forgalmazónak engedélyeztetnie kell. Az engedélyezési eljárás - tekintettel a rendelkezésre álló idő rövidségére - 2012. január 10-ig utólag is kezdeményezhető. A programmódosítás kizárólag az áfa mérték változások miatt végezhető el, a vizsgálat is erre irányul. Amennyiben egyéb változtatásokat is végrehajtanak, annak következményei a forgalmazót terhelik.

3. Egyéb előírások

3.1. A pénztárgépen vagy a taxaméteren a felhasználó az új adómértéket köteles az adott típusra vonatkozó NAV engedéllyel rendelkező szervizzel, vagy a központilag állítható rendszerek esetében rendszergazda közreműködésével átállíttatni.

Az átállítás végrehajtásának végső határideje: 2012. február 29., vagy az ezen időpontot következő első napnyitás előtti időpont.

Amennyiben rendszergazda végezte el az átállítást, úgy a szerviznek utólag kell a helyszínen a bejegyzéseket a pénztárgépnaplóba 2012. február 29-ig megtenni.

3.2. Az elvégzett átállításokról (a határidőn túl megtörténtek esetében is) a szerviznek az üzembe helyezésre, használatban bekövetkező változások közlésére szolgáló, a NAV 1343. rendelvényszámú PÉNZTÁRGÉP adatközlő lap-ot, illetve a NAV 1344. rendelvényszámú TAXAMÉTER adatközlő lap-ot kell kiállítania és megküldenie a NAV területileg illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatóságához a „91”-es eseménykód (Áfa-kulcsok átállítása) használatával. Az adatközlés lehetséges elektronikus formában is az EPTG, illetve ETAX nyomtatványok használatával.

Az adatközlő lapok kitöltésének részletes szabályait a nyomtatványok kitöltési útmutatója tartalmazza [azzal a helyesbítéssel, hogy a 91-es eseménykód használatánál a 7/a., illetve a 10/a. mezőbe (Adómemória állása) a pénztárgép, illetve taxaméter 2011. december 31-én eszközölt napi zárással összesített göngyölített forgalom (GT) adatát kell beírni].

« vissza

A kosár tartalma üres!